ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
งานประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นางกุลยาณี ราชรักษ์
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนวัดหนา
โครงงานได้รับราวัล
รางวัลครูดีเด่นครูต้นแบบปฏิรูปการศึกษา
ระดับชั้น
มัธยมปลาย
หมวดวิชา
วิศวกรรม
บทคัดย่อ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ดอกไม้จากธรรมชาติ เป็นเครื่องมือของการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ จึงมีความจำเป็นที่นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็น พื้นฐานในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องงานประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติมีความมุ่งหวังเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในเรื่องของการประกอบอาชีพเสริมรายได้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เกี่ยวกับเรื่อง งานประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำการประดิษฐ์ดอกไม้หารายได้เสริม เหมาะสมกับระดับช่วงชั้น โดยในเอกสารประกอบการเรียนมีลำดับขั้นตอนปฏิบัติและภาพประกอบอย่างสวยงาม
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2006-01-01
Download ไฟล์ PDF