<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาการอ่านและการเขียนอักษรนำ โดยใช้สื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางจิตรา อาจศรี
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ รายงานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่องอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อประสม เรื่องอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ การใช้สื่อประสม เรื่องอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสม เรื่องอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 13 คน ซึ่งได้มาสุ่มเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1. สื่อประสม เรื่องอักษรนำ ได้แก่ 1) เพลงประกอบบทเรียนจำนวน 5 เพลง 2) หนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน 2 เรื่อง และ 3) แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย จำนวน 36 ชุด 2. กำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอักษรนำ จำนวน 1 ฉบับ ๆ ละ 20 ข้อ 4. แบบทดสอบประจำหน่วยย่อย จำนวน 5 ฉบับ ๆ ละ 10 ข้อ และ 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสม เรื่องอักษรนำ จำนวน 1 ฉบับ ๆ ละ 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า 1) สื่อประสม เรื่องอักษรนำ มีประสิทธิภาพ 88.03 / 83.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อประสม เรื่องอักษรนำ ได้ .72 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อประสม เรื่องอักษรนำอยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF