เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาการอ่านและการเขียนอักษรนำ โดยใช้สื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำ
นางจิตรา อาจศรี
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2552
บทคัดย่อ
รายงานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่องอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ 80/80
2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อประสม เรื่องอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ การใช้สื่อประสม เรื่องอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสม เรื่องอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 13 คน ซึ่งได้มาสุ่มเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1. สื่อประสม เรื่องอักษรนำ ได้แก่ 1) เพลงประกอบบทเรียนจำนวน 5 เพลง 2) หนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน 2 เรื่อง และ 3) แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย จำนวน 36 ชุด 2. กำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอักษรนำ จำนวน 1 ฉบับ ๆ ละ 20 ข้อ 4. แบบทดสอบประจำหน่วยย่อย จำนวน 5 ฉบับ ๆ ละ 10 ข้อ และ 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสม เรื่องอักษรนำ จำนวน 1 ฉบับ ๆ ละ 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)


ผลการศึกษาพบว่า
1) สื่อประสม เรื่องอักษรนำ มีประสิทธิภาพ 88.03 / 83.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อประสม เรื่องอักษรนำ ได้ .72
3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อประสม เรื่องอักษรนำอยู่ในระดับมากที่สุด
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :