<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางศศิธร เพียรชอบ
สถาบันการศึกษา ศรีไผทสมันต์
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางศศิธร เพียรชอบ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ สังกัด โรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปีที่พิมพ์ 2555 บทคัดย่อ รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาประสิทธิภาพ หาดัชนีประสิทธิผล เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความคิดพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 เล่ม คือ 1) ประโยคปัจจุบันกาลธรรมดา (Present simple tense) 2 )การเขียนประโยค (Active & passive voice) 3) การเรียนประโยคเงื่อนไข (Conditional sentences) 4) การเขียนประโยค (Defining relative clauses) 5 ) ประโยคคำถามแบบ (Tag questions) 6) การเดาความหมายของคำศัพท์โดยวิเคราะห์จากรากศัพท์ 7 ) การเดาความหมายของคำศัพท์โดยวิเคราะห์จากบริบท 8) การเดาความหมายของคำศัพท์โดยวิเคราะห์จากปัจจัย และ 9) การเดาความหมายของคำประสม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 29 คน ที่สุ่มด้วยวิธีการอย่างง่าย (Simple random sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าประสิทธิผล และทดสอบค่า t ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 1. บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.13/82.88 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าดัชนีประสิทธิผลเฉลี่ยเท่ากับ 0.6512 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.12 3. นักเรียนที่ไดรับการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สรุปว่า บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ได้พัฒนาขึ้น นับเป็นสื่อ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สร้างความพึงพอใจที่ดี จึงสามารถนำไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คือ การพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน อย่างมีคุณภาพ และบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1