เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ทำ
นางศศิธร เพียรชอบ
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
ศรีไผทสมันต์
จังหวัด
สุรินทร์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย นางศศิธร เพียรชอบ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
สังกัด โรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ปีที่พิมพ์ 2555
บทคัดย่อ
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาประสิทธิภาพ หาดัชนีประสิทธิผล เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความคิดพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 เล่ม คือ 1) ประโยคปัจจุบันกาลธรรมดา (Present simple tense) 2 )การเขียนประโยค (Active & passive voice) 3) การเรียนประโยคเงื่อนไข (Conditional sentences) 4) การเขียนประโยค (Defining relative clauses) 5 ) ประโยคคำถามแบบ (Tag questions) 6) การเดาความหมายของคำศัพท์โดยวิเคราะห์จากรากศัพท์ 7 ) การเดาความหมายของคำศัพท์โดยวิเคราะห์จากบริบท 8) การเดาความหมายของคำศัพท์โดยวิเคราะห์จากปัจจัย และ 9) การเดาความหมายของคำประสม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 29 คน ที่สุ่มด้วยวิธีการอย่างง่าย (Simple random sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าประสิทธิผล และทดสอบค่า t ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
1. บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.13/82.88 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าดัชนีประสิทธิผลเฉลี่ยเท่ากับ 0.6512 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.12
3. นักเรียนที่ไดรับการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สรุปว่า บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ได้พัฒนาขึ้น นับเป็นสื่อ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สร้างความพึงพอใจที่ดี จึงสามารถนำไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คือ การพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน อย่างมีคุณภาพ และบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้

Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :