<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางดุษฎี ปาณศรี
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย นางดุษฎี ปาณศรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2554 บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวังสงขลา จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ใช้เวลาในการทดลองสอน จำนวน 20 คาบ คาบละ 30 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ฉบับ คือ แบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียน มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .43-.67 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .25-.75 ค่าความเชื่อมั่น .83 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าที (t-test) ผลของการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.94/88.94 และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .81 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF