เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำ
นางดุษฎี ปาณศรี
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา
จังหวัด
สงขลา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2554
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้วิจัย นางดุษฎี ปาณศรี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวังสงขลา จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ใช้เวลาในการทดลองสอน จำนวน 20 คาบ คาบละ 30 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ฉบับ คือ แบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียน มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .43-.67 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .25-.75 ค่าความเชื่อมั่น .83 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าที (t-test)
ผลของการวิจัยพบว่า
1. แบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.94/88.94 และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .81
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึก เรื่อง สำนวน คำพังเพย ภาษิตและสุภาษิตไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :