<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ แผนการสอนฟิสิกส์
ชื่อผู้ทำโครงงาน นพดล ไชยคำมี
สถาบันการศึกษา สหัสขันธ์ศึกษา
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ บทคัดย่อ ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารการศึกษาการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การประกอบอาชีพ ธรรมชาติลักษณะเฉพาะการเรียนภาษาต่างประเทศแตกต่างจากการเรียนสาระการเรียนรู้อื่น เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้เรียนภาษาเพื่อความรู้เกี่ยวกับภาษาเท่านั้น แต่เรียนภาษาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1