<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสังเคราะห์แสง (Photosynthesis)
ชื่อผู้ทำโครงงาน
พีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับชั้น
ปริญญาตรี
หมวดวิชา
เคมี
บทคัดย่อ
ขอฝากงานเขียนชิ้นเล็กๆไว้ในหัวข้อเรื่อง การสังเคราะห์แสง เขียนเนื้อหาเชิงสรุปนะครับ มีสิ่งติชมก็ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF