เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร รหัส ง 33101 เรื่อง การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำ
บัณฑิต สุขจันทร์
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
ระโนดวิทยา
จังหวัด
สงขลา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปี
2553
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่อง การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อการประเมินผลการใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ให้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เกินร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียน ระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ชุดการเรียนการสอนจำนวน 18 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t – test แบบ dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการเรียนการสอน วิชางานเกษตร รหัสวิชา ง 33101 เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.29/ 89.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนโดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการเป็นสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดผลประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุปชุดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง 33101 เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เหมาะสมทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนในระดับมากที่สุด จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :