<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร รหัส ง 33101 เรื่อง การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำโครงงาน บัณฑิต สุขจันทร์
สถาบันการศึกษา ระโนดวิทยา
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่อง การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อการประเมินผลการใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ให้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เกินร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียน ระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ชุดการเรียนการสอนจำนวน 18 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t – test แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดการเรียนการสอน วิชางานเกษตร รหัสวิชา ง 33101 เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.29/ 89.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนโดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการเป็นสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดผลประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสรุปชุดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง 33101 เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เหมาะสมทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนในระดับมากที่สุด จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1