เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2552-2554
ชื่อผู้ทำ
นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล
ชื่อตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
จังหวัด
ขอนแก่น
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ปี
2555
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 2) ศึกษาผลการประเมินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ตามแนวทางในเอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่ดีงามของนักเรียน และ 3) ศึกษาผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแนวทางในเอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่รับการพัฒนาเสริมสร้างด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ได้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 846 คน กลุ่มเป้าหมายสำหรับประเมินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลทุกภาคส่วนทั้งในและนอกสถานศึกษา จำนวน 30 คน และ กลุ่มเป้าหมายสำหรับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน ได้แก่ ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 จำนวน 20 ห้อง รวม 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน แบบประเมินเอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน แบบประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน และ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโดยดำเนินการพัฒนาใน ปีการศึกษา 2552-2554 ด้วยกิจกรรมสำคัญ 8 เรื่อง ประกอบด้วย กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการประชุมระดับชั้น กิจกรรมคณะสี กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันสำคัญ และ กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม

สรุปผลการศึกษา
1. เอกสาร “แนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ใช้เป็นคู่มือในการบริหารและเป็นแนวทางใน การพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 2) เป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มงานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน และ 3) ใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายในและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ผลการประเมินเอกสารของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกตามรายการประเมิน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 13 รายการ ภาพรวมของเอกสารซึ่งผ่านการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ พร้อมนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ประกอบด้วย สาระสำคัญ 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วยหัวข้อ ความสำคัญของการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา ขอบเขตในการจัดทำเอกสาร และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ตอนที่ 2 แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่ดีงามในสถานศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อ วางเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ความสัมพันธ์ของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ สู่ความสำเร็จของการดำเนินงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์กรกับภาระงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา และขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา
ตอนที่ 3 กิจกรรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการประชุมระดับชั้น กิจกรรมคณะสี กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันสำคัญ และ กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม
2. โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามได้ตามวัตถุประสงค์เกือบทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.30 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ประเมิน ซึ่งมีจำนวน 23 กิจกรรม สำหรับกิจกรรมที่ไม่มีการดำเนินการมีเพียง 2 กิจกรรม คือ จัดนักเรียนที่มีความสามารถทางธรรมะออกเผยแพร่ธรรมะ และจัดให้มีโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเพื่อฝึกความเมตตา- กรุณา
3. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ตามลักษณะการจัดกิจกรรมในโรงเรียน พบว่า แนวทางการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ มีลักษณะส่วนใหญ่เกิดจากครูที่ปรึกษาเป็นผู้กำหนด โดยโรงเรียนจัดครูทุกคนเป็นครูที่ปรึกษาตามความถนัดและความสนใจ จัดเวลาสำหรับกิจกรรมมากกว่าสัปดาห์ละ 1 คาบโดยจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใน 2 รูปแบบ คือจัดกิจกรรมตามระดับชั้นของตน หรือเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ สำหรับงานธุรการที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ นั้นพบว่า โรงเรียนมีแผนดำเนินงาน มีระเบียบข้อบังคับ มีคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม มีการประกาศรับสมัครสมาชิกตามความสนใจ และรายงานการเปิดกิจกรรมให้ต้นสังกัดทราบ
4. ปัญหาอุปสรรคที่คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ที่คิดว่าจะมีผลทำให้การจัดกิจกรรมในโรงเรียนไม่สามารถบรรลุผลตามจุดประสงค์ของกิจกรรม ได้แก่ 1) ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 2) สภาพและวิถีชีวิตในชุมชนเป็นปัจจัยที่ก่อกวนกิเลสที่พร้อมจะดึงนักเรียนให้หันเหไปในทาง ที่ผิดได้ง่าย และ 3) ค่านิยมและอุปนิสัยที่เปลี่ยนไปของนักเรียน
5. หลังการจัดกิจกรรมตามแนวทางที่พัฒนาขึ้นตลอดปีการศึกษา 2554 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ มีระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่แสดงออกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่นักเรียนทุกคนได้รับผลการประเมินระดับมากที่สุดมี 3 รายการ คือ นักเรียนไม่มีความโลภ ไม่ลักขโมย นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาด และถูกระเบียบวินัย และ นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :