ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสลักลายกระจก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอุตสาหกรรม) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นายไพบูรย์ บุราสิทธิ์
สถาบันการศึกษา
บัวหลวงวิทยาคม
ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา
วิศวกรรม
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF