<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสลักลายกระจก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอุตสาหกรรม) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายไพบูรย์ บุราสิทธิ์
สถาบันการศึกษา บัวหลวงวิทยาคม
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา วิศวกรรม
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF