เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำ
พัชรา ธรรมชัย
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
ถิ่นโอภาสวิทยา
จังหวัด
แพร่
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปี
2554
บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ก่อนและหลังการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1) ชุดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม จำนวน 12 กิจกรรม
2) แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมก่อนร่วมกิจกรรมและหลังร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก 0.21- 0.86 ค่าความเชื่อมั่น 0.92 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม
แนะแนว โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t – test
ผลการศึกษาพบว่า
1) ชุดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม มีประสิทธิภาพ 83.24/82.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2) นักเรียนมีคะแนนการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) นักเรียนมีความพึงพอใจในชุดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับมาก
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :