เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำ
นางวรลักษณ์ ภาคมฤค
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปี
2554
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น 2) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น 6) เพื่อศึกษาความคงทนการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 45 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาในการทดลองคือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ถึง 17 สิงหาคม 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานได้แก่ t-test (Dependent samples)ผลการศึกษาพบว่า
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.80/82.61 แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
4. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.7072 แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70.72
5. ผู้เรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหนังสืออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44
6. หลังจาก 7 วันและ 30 วัน ของการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
โดยสรุป การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนทำให้สอนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่นำไปใช้เป็นแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :