<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวชัยย์นิษฐ์ เพ็ชรกุล
สถาบันการศึกษา โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน ผู้ศึกษา นางสาวชัยย์นิษฐ์ เพ็ชรกุล ตำแหน่งครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วิทยฐานะครูชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ปีการศึกษา 2554 บทคัดย่อ การทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน มีความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อ 1. เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนใช้และหลังการทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ปีการศึกษา 2554 จำนวน 3 ห้อง นักเรียนจำนวน 73 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้อง นักเรียนจำนวน 27 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้ศึกษารับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 โดยมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 84.48/87.67 เมื่อแยกเป็นรายเล่ม พบว่าแต่ละเล่มมีประสิทธิภาพ ดังนี้ เล่มที่ 1 งานบ้าน คิดเป็นร้อยละ 83.42/87.00 เล่มที่ 2 การจัดและตกแต่งภายในบ้าน คิดเป็นร้อยละ 83.50/86.00 เล่มที่ 3 การทำความสะอาดบ้าน คิดเป็นร้อยละ 85.67/88.00 เล่มที่ 4 การจัดตกแต่งบริเวณบ้าน คิดเป็นร้อยละ 84.75/87.67 เล่มที่ 5 การทำความสะอาดบริเวณบ้าน คิดเป็นร้อยละ 84.75/89.33 เล่มที่ 6 เครื่องอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 84.75/87.00 เล่มที่ 7 การดูแลช่วยเหลือและบริการบุคคลในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 84.50/88.67 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการใช้และหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ( t = 14.80**)โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ( = 25.07) สูงกว่าก่อนการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ( = 20.22 ) 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 คำแนะนำการศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ข้อ 2 รูปเล่มสวยงามน่าสนใจขนาดตัวหนังสือพอเหมาะทำให้อ่านง่าย ข้อ 3 สามารถตรวจสอบคำตอบได้ทันที ข้อ 4 มีความรู้เรื่องงานบ้านเพิ่มขึ้น ข้อ 5 มีความรู้เรื่องการจัดและตกแต่งภายในบ้านเพิ่มขึ้น ข้อ 7 มีความรู้เรื่องการจัดตกแต่งบริเวณบ้านเพิ่มขึ้น ข้อ 10 มีความรู้เรื่องการดูแลช่วยเหลือและบริการบุคคลในครอบครัวเพิ่มขึ้น ( = 4.63 , 4.70 , 4.74 , 4.56 , 4.67 , 4.52 และ 4.63 ตามลำดับ ) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ ข้อ 6 มีความรู้เรื่องการทำความสะอาดบ้านเพิ่มขึ้น ข้อ 8 มีความรู้เรื่องการทำความสะอาดบริเวณบ้านเพิ่มขึ้น ข้อ 9 มีความรู้เรื่องการทำความสะอาดบริเวณบ้านเพิ่มขึ้น ( = 4.48 , 4.44 และ 4.41 ตามลำดับ )
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF