เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากใบตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2554 ที่เรียนโดยใช้ชุดปฏิบัติการ
ชื่อผู้ทำ
นางธาริณี นิยมเหมาะ
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
จังหวัด
สุรินทร์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปี
2554
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การ ประดิษฐ์ของใช้จากใบตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2554 ในด้านผลการเรียนรู้ทางการเรียน ทักษะการทำงานกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ โดยใช้ชุดปฏิบัติการ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากใบตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2554 ในด้านผลการเรียนรู้ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดปฏิบัติการ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากใบตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2554 หลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดปฏิบัติการ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากใบตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2554 ด้านผลการเรียนรู้ ทักษะการทำงานกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การนำเสนอผลงาน กำหนดผ่านเกณฑ์ 60% สรุปผลว่า กรณีก่อนเรียนพบว่ามี นักเรียนผ่านเกณฑ์ 11 คนคิดเป็นร้อยละ 44.00 และกรณีหลังเรียนพบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 22 คนคิดเป็นร้อยละ 88.00 มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3 คนคิดเป็น ร้อยละ 12.00
2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากใบตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2554 ระหว่างก่อนและหลังเรียนพบว่าผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากใบตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) อำเภอศีขรภูมิ สำนักงานเขตพื้นมี่การประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 หลังเรียนโดยใช้ชุดปฏิบัติการโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ( = 41.76,
S = 9.76) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมี 8 ข้อ คือ เนื้อหาสาระน่าสนใจ ( = 3.84, S = 1.03 ) กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลา ( = 3.64, S = 1.32) ผู้สอนเป็นกันเองกับนักเรียน ( = 4.52, S = 0.51) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( = 4.44, S = 0.71) ความเหมาะสมสีสันของบัตรภาพ
( = 4.36, S = 0.70) นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น ( = 4.48, S = 0.66) นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ ( = 4.60, S = 0.50) สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ( = 4.52, S = 0.51) ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมี 3 ข้อ คือ เนื้อหาเข้าใจง่าย ( = 3.76, S = 1.09) สื่อเหมาะสมกับเนื้อหา ( = 3.84, S = 0.85) ความเหมาะสมของตัวอักษรของชุดปฏิบัติการ ( = 4.36, S = 0.70) ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางมี 1 ข้อ คือ เนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา ( = 3.64, S = 0.91)

ผลที่ได้รับจากการวิจัย
พบว่าการเรียนโดยใช้ชุดปฏิบัติการในกิจกรรมการเรียนการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากใบตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นสื่อการสอนที่ดีทำให้
1. นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนและทำให้เรื่องที่เรียนเป็นเรื่องง่ายเวลาเรียนนักเรียนมีความสุข ได้แลกเปลี่ยนเรียนร่วมกันกับเพื่อนให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและมีผลทำให้ผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น
2. ครูได้พัฒนาการทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยการนำชุดปฏิบัติการไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนนั้นครูจะ ได้รับการพัฒนาในทุกด้านโดยการใช้ชุดปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน
3. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนครูในการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดกำลังใจและความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการเรียนได้อย่างดียิ่งๆขึ้นไป
4. สถานศึกษาได้ผ่านการรับรองจาก สมศ. และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :