<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวลัดดา แย้มผกา
สถาบันการศึกษา วัดหัวกระบือ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ การพัฒนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 (2) เพื่อนำแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ ไปใช้พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดหัวกระบือ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 41 คน ปีการศึกษา 2551 ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา ผู้รายงานได้กำหนดเวลาในการพัฒนา เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ (2) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ผลการพัฒนาพบว่า 1) ผลการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ โดยภาพรวมมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 72.37/75.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2) ผลการพัฒนาจากการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตาม แบบฝึกทักษะเป็นอย่างดี สังเกตได้จากนักเรียนมีความสนใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติกิจกรรม สนุกสนาน และมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระบือ มีการเรียงลำดับเนื้อหาที่เป็นหมวดหมู่ ทำความเข้าใจได้ง่าย นักเรียนสามารถนำไปใช้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองได้
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2008-01-01
Download ไฟล์ PDF