เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรม เรื่องอาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำ
นางสาวประกาญจน์ สุภาพัฒน์
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
จังหวัด
เชียงใหม่
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง อาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรม เรื่องอาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม เรื่องอาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม เรื่องอาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดฝึกกิจกรรม เรื่องอาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องอาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อาหารและสารอาหาร แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง อาหารและสารอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง อาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ชุดฝึกกิจกรรม มีประสิทธิภาพ 89.66/87.33 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.72 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง อาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่า ก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 34.93 ( = 34.93, = 1.23) และมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 15.97 ( = 15.97, = 1.84) 3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง อาหารและสารอาหาร มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( = 4.77, = 0.69)
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :