เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
ชื่อผู้ทำ
สุวิมล ปัทมาวิวัฒน์
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
การพัฒนาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 49 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่าน
บทร้อยกรอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และแบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและ
การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สูตร E1/E2
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าคุณภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ ด้านความรู้ความเข้าใจโดยเฉลี่ย 84.44/82.51 และด้าน
ทักษะการอ่านบทร้อยกรองโดยเฉลี่ย 85.40/82.80
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :