ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
ชื่อผู้ทำโครงงาน
สุวิมล ปัทมาวิวัฒน์
ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา
คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ การพัฒนาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 49 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่าน บทร้อยกรอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและ การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สูตร E1/E2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าคุณภาพของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ ด้านความรู้ความเข้าใจโดยเฉลี่ย 84.44/82.51 และด้าน ทักษะการอ่านบทร้อยกรองโดยเฉลี่ย 85.40/82.80
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF