เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (ชุดที่1-5)
ชื่อผู้ทำ
นางไช่เล่ แซ่ภู่
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
จังหวัด
ตรัง
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ปี
2555
บทคัดย่อ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์นี้มีเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ที่เป็นระบบ โดยเรียนรู้จากง่ายไปหายาก

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์นี้มีทั้งหมด 7 ชุด จัดทำเป็นชุดละ 1 เรื่อง เนื้อหาครบหลักสูตร เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับเล่มนี้เป็นชุดที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มนี้ จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ นางพรศรี มั่นคง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งแฝกวิทยาคม จังหวัดสุพรรณบุรี และนางรวงพร ภูเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสามเรือน จังหวัดลพบุรีที่ได้ช่วยสละเวลาให้คำแนะนำชี้แนวทาง ตรวจสอบภาษาและสาระให้ถูกต้องชัดเจน ตลอดจนข้อคิดอันเป็นประโยชน์ จนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชุดนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :