<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (ชุดที่1-5)
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางไช่เล่ แซ่ภู่
สถาบันการศึกษา โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์นี้มีเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ที่เป็นระบบ โดยเรียนรู้จากง่ายไปหายาก แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์นี้มีทั้งหมด 7 ชุด จัดทำเป็นชุดละ 1 เรื่อง เนื้อหาครบหลักสูตร เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับเล่มนี้เป็นชุดที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มนี้ จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ นางพรศรี มั่นคง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งแฝกวิทยาคม จังหวัดสุพรรณบุรี และนางรวงพร ภูเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสามเรือน จังหวัดลพบุรีที่ได้ช่วยสละเวลาให้คำแนะนำชี้แนวทาง ตรวจสอบภาษาและสาระให้ถูกต้องชัดเจน ตลอดจนข้อคิดอันเป็นประโยชน์ จนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชุดนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3

ไฟล์ที่ 4

ไฟล์ที่ 5