<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายมนูญ บูรณะ
สถาบันการศึกษา ประภัสสรรังสิต
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต ผู้ศึกษา นายมนูญ บูรณะ ปีที่ศึกษา 2553 บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต ก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนประภัสสรรังสิต จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้ศึกษา ได้ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในปีการศึกษา 2553 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t – test ผลการศึกษาพบว่า 1. แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF