เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต
ชื่อผู้ทำ
นายมนูญ บูรณะ
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
ประภัสสรรังสิต
จังหวัด
พัทลุง
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ปี
2553
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนประภัสสรรังสิต

ผู้ศึกษา นายมนูญ บูรณะ
ปีที่ศึกษา 2553

บทคัดย่อ

รายงานการใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต ก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนประภัสสรรังสิต จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้ศึกษา ได้ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในปีการศึกษา 2553 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t – test
ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :