เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การศึกษาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ชื่อผู้ทำ
นางสาวลิลา ทองเชื้อ
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคำน้อย สพป.อด.2 อุดรธานี
จังหวัด
อุดรธานี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ปี
2554
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทักษะการคิดพื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
โดยใช้การสอน แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ รูปแบบการศึกษาในครั้งนี้ ใช้การวิจัยแบบ
Pre – Experimental Design โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มที่มีการทดสอบหลังการทดลอง
(One group posttest Design ) กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านคำน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 11 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยที่ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ในปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 - 8 มีนาคม 2555 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้การสอนแบบ
วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 9 แผน การจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 12 ชั่วโมง (2) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ จำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จำนวน
30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโดยใช้ค่าร้อยละ (%) เทียบกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม

ผลการวิจัย พบว่า

1. ด้านทักษะการคิด พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้
มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของนักเรียนทั้งหมด
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบวัฎจักร
การสืบเสาะหาความรู้ มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของนักเรียนทั้งหมด
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :