<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การศึกษาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวลิลา ทองเชื้อ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านคำน้อย สพป.อด.2 อุดรธานี
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทักษะการคิดพื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้การสอน แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ รูปแบบการศึกษาในครั้งนี้ ใช้การวิจัยแบบ Pre – Experimental Design โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มที่มีการทดสอบหลังการทดลอง (One group posttest Design ) กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านคำน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 11 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยที่ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ในปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 - 8 มีนาคม 2555 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้การสอนแบบ วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 9 แผน การจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 12 ชั่วโมง (2) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ จำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จำนวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโดยใช้ค่าร้อยละ (%) เทียบกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ผลการวิจัย พบว่า 1. ด้านทักษะการคิด พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของนักเรียนทั้งหมด 2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบวัฎจักร การสืบเสาะหาความรู้ มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของนักเรียนทั้งหมด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1