เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำ
นางวิมล ธรรมสิทธิ์
ชื่อตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
วัดหัวฝาย
จังหวัด
ลำปาง
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2554
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้รายงาน นางวิมล ธรรมสิทธิ์
ปีที่รายงาน พ.ศ. 2553
โรงเรียน วัดหัวฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพ แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 เพื่อศึกษาค้นคว้าการนำแบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดมาประกอบการสอนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนที่จะได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กับหลังที่จะได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และประเมินความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ การสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด
กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดหัวฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 13 คน กลุ่มเป้าหมายได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบแผนการศึกษาค้นคว้าที่ใช้ คือ One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ T – test dependent
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีประสิทธิภาพ 85.38 / 88.72 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ความสามารถในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด ของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด สูงกว่าก่อนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :