<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางวิมล ธรรมสิทธิ์
สถาบันการศึกษา วัดหัวฝาย
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้รายงาน นางวิมล ธรรมสิทธิ์ ปีที่รายงาน พ.ศ. 2553 โรงเรียน วัดหัวฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพ แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 เพื่อศึกษาค้นคว้าการนำแบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดมาประกอบการสอนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนที่จะได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กับหลังที่จะได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และประเมินความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ การสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดหัวฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 13 คน กลุ่มเป้าหมายได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบแผนการศึกษาค้นคว้าที่ใช้ คือ One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ T – test dependent ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีประสิทธิภาพ 85.38 / 88.72 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. ความสามารถในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด ของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด สูงกว่าก่อนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF