<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ดำรงไทยให้มั่นคง สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางนวลน้อย อังกาบูรณะ
สถาบันการศึกษา วัดทางหลวงโพธิ์ทอง
โครงงานได้รับราวัล หนึ่งแสนครูดี
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การรายงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด ดำรงไทยให้มั่นคง สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ดำรงไทยให้มั่นคง สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด ดำรงไทยให้มั่นคง สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำนวน 27 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด ดำรงไทยให้มั่นคง สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุด ดำรงไทยให้มั่นคง สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด ดำรงไทยให้มั่นคง สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 14 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดดำรงไทยให้มั่นคง สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ ผลลัพธ์ เท่ากับ ร้อยละ 82.07/83.26 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ผลการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด ดำรงไทยให้มั่นคง สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.50, S.D. = 0.67)
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF