<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ
ชื่อผู้ทำโครงงาน สุพิชชา วรรณพันธ์
สถาบันการศึกษา หนองตาไก้ศึกษา
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา นางสุพิชชา วรรณพันธ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ปีที่ศึกษา 2554 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ มีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 17 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 1 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17 ชั่วโมง 2) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 เรื่อง การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนข่าว ชุดที่ 2 เรื่อง การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนนิทาน ชุดที่ 3 เรื่อง การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนบทร้อยกรอง ชุดที่ 4 เรื่องการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสำนวนสุภาษิต 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t–test) ผลการศึกษา พบว่า 1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนภาษาไทยสื่อความ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 88.49/92.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.8101 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.01 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนภาษาไทยสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.65
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF