<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวมนทิยา ลีประโคน
สถาบันการศึกษา วัดพลับพลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความมั่นใจในการทำงาน นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสารพัฒนาทักษะด้านสังคม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลให้การเรียนของกลุ่มมีคะแนนสูงขึ้น รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนเรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD นักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลา จำนวน 28 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม จำนวน 13 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบคู่ขนานชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน30 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.29 – 0.57 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 3) แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 13 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t (t- test Dependent Sample) ผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.23/78.33 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 75/75 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยสรุป การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความมั่นใจในการทำงาน นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสารพัฒนาทักษะด้านสังคม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลให้การเรียนของกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนสูงขึ้น
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1