เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
ชื่อผู้ทำ
นางสาวมนทิยา ลีประโคน
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
วัดพลับพลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
จังหวัด
บุรีรัมย์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ปี
2554
บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความมั่นใจในการทำงาน นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสารพัฒนาทักษะด้านสังคม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ส่งผลให้การเรียนของกลุ่มมีคะแนนสูงขึ้น
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนเรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD นักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลา จำนวน 28 คน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม จำนวน 13 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบคู่ขนานชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จำนวน30 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.29 – 0.57 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90
3) แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 13 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t (t- test Dependent Sample)

ผลการดำเนินการ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.23/78.33 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด
โดยสรุป การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความมั่นใจในการทำงาน นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสารพัฒนาทักษะด้านสังคม
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลให้การเรียนของกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนสูงขึ้น

Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :