<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเอกภพ เล่ม 1 ระบบสุริยะ
ชื่อผู้ทำโครงงาน อัญชลี แคยิหวา
สถาบันการศึกษา จะนะชนูปถัมภ์
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ ชื่อรายงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเอกภพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน จะนะชนูปถัมภ์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชื่อผู้รายงาน นางอัญชลี แคยิหวา ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2554 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเอกภพ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3, 3/4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เป็นนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล เรื่องเอกภพ จำนวน 31 คน แบบแผนการทดลองครั้งนี้ ใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเอกภพ เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t – test dependent group) ผลการศึกษาปรากฏว่า 1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.42/ 81.38 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเอกภพ หลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และเมื่อพิจารณาเป็นรายการประเมินทุกรายการนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3

ไฟล์ที่ 4