เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเอกภพ เล่ม 1 ระบบสุริยะ
ชื่อผู้ทำ
อัญชลี แคยิหวา
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์
จังหวัด
สงขลา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ปี
2554
บทคัดย่อ
ชื่อรายงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องเอกภพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชื่อผู้รายงาน นางอัญชลี แคยิหวา ตำแหน่งครูชำนาญการ
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเอกภพ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3, 3/4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เป็นนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล เรื่องเอกภพ จำนวน 31 คน แบบแผนการทดลองครั้งนี้ ใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเอกภพ เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t – test dependent group)
ผลการศึกษาปรากฏว่า
1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.42/ 81.38 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเอกภพ หลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเอกภพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และเมื่อพิจารณาเป็นรายการประเมินทุกรายการนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :