ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
นวัตกรรม ชุด แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
ชื่อผู้ทำโครงงาน
อภิลักขณี อนันเต่า
สถาบันการศึกษา
บ้านหนองคู
โครงงานได้รับราวัล
บุคคลากรต้นแบบ สาขาครูผู้สอนภาษาไทย
ระดับชั้น
มัธยมปลาย
หมวดวิชา
คอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF