<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ นวัตกรรม ชุด แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
ชื่อผู้ทำโครงงาน อภิลักขณี อนันเต่า
สถาบันการศึกษา บ้านหนองคู
โครงงานได้รับราวัล บุคคลากรต้นแบบ สาขาครูผู้สอนภาษาไทย
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2