<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางวาสนา ขัติยะ
สถาบันการศึกษา เทศบาล ๒ (วัดสมอราย)
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (3) ศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ E1/E2 เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า 1 แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.70/83.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2 นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.89 3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1