เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด
ชื่อผู้ทำ
นางวาสนา ขัติยะ
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
เทศบาล ๒ (วัดสมอราย)
จังหวัด
นครราชสีมา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (3) ศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ E1/E2 เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผลการศึกษาพบว่า
1 แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.70/83.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2 นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.89
3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :