เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ชื่อผู้ทำ
นายณรงค์ โตแหยม
ชื่อตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
จังหวัด
สุโขทัย
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ผู้รายงาน ณรงค์ โตแหยม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถานที่ศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ปีที่ศึกษา 2553

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาและศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการศึกษาเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ของโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 104 คน ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าระดับชั้น หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 25 คน
ผลการศึกษาพบว่า
1. คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ทั้ง 5 ด้าน พบว่า คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดี
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ทั้ง 5 ด้าน มีดังนี้ 1)ด้านหลักสูตร ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ควรมีการปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละวัย 2)ด้านกระบวนการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนต้องให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น และสื่อเทคโนโลยี มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับวัยและต่อเนื่อง ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3)ด้านครูผู้สอน ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการให้รางวัลในโอกาสอันควร การให้ความเป็นธรรม การสร้างบรรยากาศในการทำงาน การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 4)ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน โดยมีการจัดตั้งชมรม สมาคมผู้ปกครอง ต้องมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อขอคำแนะนำมาพัฒนาสถานศึกษา ควรมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ จากชุมชน มาจัดเป็นระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา และ 5)ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาเองต้องมีการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ต้องมีการวางแผนร่วมกับคณะครูในการระดมทรัพยากรในชุมชน ควรมีการตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกับมีการติดตามประเมินผลในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละครั้ง
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :