<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางนภสสร จันทะโชติ
สถาบันการศึกษา กุดจับประชาสรรค์
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2