ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นางนภสสร จันทะโชติ
สถาบันการศึกษา
กุดจับประชาสรรค์
ระดับชั้น
ปริญญาตรี
หมวดวิชา
คณิตศาสตร์
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF