เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยโดยใช้เกมเพื่อฝึกการเขียนสะกดคำยาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำ
นางสาวดวงสมร อักษรเกิด
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล๒(บ้านหาดใหญ่)
จังหวัด
สงขลา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2552
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
เกมประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะเกมประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งชอบเล่นและชอบการแข่งขัน ช่วยพัฒนาการทางร่างกาย บุคลิกภาพและจิตใจ ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและผ่อนคลายอารมณ์เครียด การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก มีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 (2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยากกลุ่มสาระภาษาไทย ก่อนเรียน และหลังเรียน และ(3) หาค่าดัชนีประสิทธิผล ของการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาล๒(บ้านหาดใหญ่) สำนักศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีจับฉลาก() เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า คือ แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 แผน ใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีอำนาจจำแนก....และค่าความเชื่อมั่น....... สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และ t – test (Dependent – Samples)


ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
1. การพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.38 / 83.66
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6266 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 62.66


โดยสรุป การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยาก สำหรับนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :