<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยโดยใช้เกมเพื่อฝึกการเขียนสะกดคำยาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวดวงสมร อักษรเกิด
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทศบาล๒(บ้านหาดใหญ่)
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ เกมประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะเกมประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งชอบเล่นและชอบการแข่งขัน ช่วยพัฒนาการทางร่างกาย บุคลิกภาพและจิตใจ ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและผ่อนคลายอารมณ์เครียด การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก มีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 (2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยากกลุ่มสาระภาษาไทย ก่อนเรียน และหลังเรียน และ(3) หาค่าดัชนีประสิทธิผล ของการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาล๒(บ้านหาดใหญ่) สำนักศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีจับฉลาก() เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า คือ แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 แผน ใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีอำนาจจำแนก....และค่าความเชื่อมั่น....... สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และ t – test (Dependent – Samples) ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ 1. การพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.38 / 83.66 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6266 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 62.66 โดยสรุป การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เกมเพื่อฝึกเขียนสะกดคำยาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยาก สำหรับนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF