เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความและวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์
ชื่อผู้ทำ
นางสุภาภรณ์ ภานุศรี
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
จังหวัด
ยะลา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2554
บทคัดย่อ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการอ่าน 3) เพื่อศึกษาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความและวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ภายหลังการสอน 4) เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ภายหลังการสอน 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบวิเคราะห์ภายหลังการสอน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ที่พัฒนาขั้นผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ 80/80 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ แบบประเมินทักษะการอ่านจับใจความ แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที่ (T-test)

ผลการวิจัย
1.ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการอ่านจับใจความก่อนและหลังการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน
3.คะแนนเฉลี่ยทักษะการอ่านจับใจความโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี
4.คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี
5.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดีมาก
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :