<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความและวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสุภาภรณ์ ภานุศรี
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการอ่าน 3) เพื่อศึกษาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความและวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ภายหลังการสอน 4) เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ภายหลังการสอน 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบวิเคราะห์ภายหลังการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ที่พัฒนาขั้นผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ 80/80 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ แบบประเมินทักษะการอ่านจับใจความ แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที่ (T-test) ผลการวิจัย 1.ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2.การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการอ่านจับใจความก่อนและหลังการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน 3.คะแนนเฉลี่ยทักษะการอ่านจับใจความโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี 4.คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี 5.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดีมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF