<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางจรรยา ปากหวาน
สถาบันการศึกษา เทศบาลบ้านสุขสำราญ
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางจรรยา ปากหวาน ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่วิจัย 2554 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมือง วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ได้มาโดยการสุ่มแบบ กลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 42 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน จำนวน 12 แบบฝึก (2)แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน จำนวน12 แผน (3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึกเสริมทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จำนวน 40 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที (Dependent t-test) ผลการศึกษา พบว่า 1. แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 12 แบบฝึก มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 โดย มีประสิทธิภาพรวม 82.14 / 86.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35 และ S.D. = 0.12)
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1