เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำ
นางจรรยา ปากหวาน
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
เทศบาลบ้านสุขสำราญ
จังหวัด
อุบลราชธานี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ปี
2554
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย นางจรรยา ปากหวาน
ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่วิจัย 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก
เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมือง
วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ได้มาโดยการสุ่มแบบ กลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน
1 ห้องเรียน จำนวน 42 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย (1)
แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน จำนวน 12 แบบฝึก (2)แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน จำนวน12 แผน (3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึกเสริมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จำนวน 40 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติทดสอบที (Dependent t-test)
ผลการศึกษา พบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 12 แบบฝึก
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 โดย
มีประสิทธิภาพรวม 82.14 / 86.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35 และ
S.D. = 0.12)
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :