<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ “การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ”
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางมนัญญา ลาหาญ
สถาบันการศึกษา บ้านหนองไฮ ต.หนองข่า
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔ /๒ ที่กำลังศึกษาใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๕ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผน การทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ จำนวน ๒๓ เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ จำนวน ๔๖ แผน แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านและการเขียน จำนวน ๒ ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน ๕ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติโดยใช้ Wilcoxon Signed Rank ผลการวิจัยพบว่า ๑. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ ที่สร้างขึ้นที่มีประสิทธิภาพ ๘๙.๐๙/๘๓.๕๐เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ๘๐/๘๐ ๒. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำ หลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF