เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ทำ
จรัมพร หิทธิเดช
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
แท่นศิลาทิพย์ศึกษา
จังหวัด
ขอนแก่น
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ปี
2551
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความ
สำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา นางจรัมพร หิทธิเดช

ปีที่พิมพ์ 2551
บทคัดย่อ

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องพุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน 43 คน ซึ่งผู้ศึกษาเป็นครูประจำวิชา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.65 – 0.76 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.56 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale ) ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) และการทดสอบค่า t-test (แบบ dependent Samples)


ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E /E ) เท่ากับ 87.79/88.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.73 หรือคิดเป็นร้อยละ 73 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.00
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :