<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ทำโครงงาน จรัมพร หิทธิเดช
สถาบันการศึกษา แท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความ สำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นางจรัมพร หิทธิเดช ปีที่พิมพ์ 2551 บทคัดย่อ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องพุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน 43 คน ซึ่งผู้ศึกษาเป็นครูประจำวิชา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.65 – 0.76 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.56 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale ) ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) และการทดสอบค่า t-test (แบบ dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E /E ) เท่ากับ 87.79/88.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.73 หรือคิดเป็นร้อยละ 73 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.00 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพุทธชาดกและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2008-01-01
Download ไฟล์ PDF