<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ การสอน คิดวิเคราะห์ของครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
ชื่อผู้ทำโครงงาน แวมือแย ดาราแม
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ แวมือแย ดาราแม. (2555). การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ การสอน คิดวิเคราะห์ของครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สำนักการศึกษา เทศบาลนคร ยะลา จังหวัดยะลา บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการสอนคิดวิเคราะห์ของครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) และเพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการสอนคิดวิเคราะห์ของครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน ประกอบ ด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน 3) นำรูปแบบการนิเทศการสอนไปใช้ และ 4) ประเมินผลรูปแบบการนิเทศการสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวิเคราะห์เนื้อหา แบบบันทึกสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และประเด็นสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ((Dependent t-Test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการสอนคิดวิเคราะห์ของครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) มีชื่อว่า ซีไอพีดีอี (CIPDE Model) ประกอบด้วยกระบวนการดำเนินงาน 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 Classifying : C การคัดกรองระดับความรู้ความสามารถ เพื่อจัดกลุ่มสำหรับครูและเลือกวิธีการนิเทศที่เหมาะสม ขั้นที่ 2 Informing : I การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ ขั้นที่ 3 Planning : P การวางแผนการนิเทศ ขั้นที่ 4 Doing : D การปฏิบัติการนิเทศ ประกอบด้วยกระบวนการนิเทศ 3 ขั้น คือ 1) การประชุมก่อนการสังเกตการสอน 2) การสังเกตการสอน 3) การประชุมหลังการสังเกตการสอน และขั้นที่ 5 Evaluating : E การประเมิน ผลการนิเทศ ผลจากการตรวจสอบรูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนคิดวิเคราะห์ของครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า รูปแบบการนิเทศการสอนมีประสิทธิภาพ และผลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการนิเทศโดยการนำไปใช้ พบว่า ครูผู้ทำหน้าที่นิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนอยู่ในระดับสูง โดยหลังการใช้รูปแบบการนิเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ ครูผู้รับการนิเทศมีสมรรถภาพการสอนคิดวิเคราะห์หลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ ผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูผู้ทำหน้าที่นิเทศและครูผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนของครู อยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF