<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 13101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง หลักธรรมนำความสุข
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางเฉลิมพันธ์ ชอบสุข
สถาบันการศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย สำนักงานเขตหลักสี่ สังกัดกรุงเทพมหาน
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายบุคคล รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา 13101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง หลักธรรมนำความสุข ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา 13101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง หลักธรรมนำความสุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนการเคหะท่าทราย สำนักงานเขตหลักสี่ สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 28 คน โดยได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 11 แผน ชุดการเรียนการสอน จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test แบบ Dependent ผลการพัฒนาพบว่า 1. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา 13101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง หลักธรรมนำความสุข ชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.67/81.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา 13101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง หลักธรรมนำความสุข มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสรุป ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา 13101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง หลักธรรมนำความสุข มีประสิทธิภาพเหมาะสม ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF