เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ชื่อผู้ทำ
อนุรัตน์ อำพรวิชัย
ชื่อตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ
ชื่อโรงเรียน
ผ่องพลอยอนุสรณ์
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2555
บทคัดย่อ
ผลงานทางวิชาการ
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย
นางอนุรัตน์ อำพรวิชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และเพื่อเปรียบเทียบความเห็นต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จำแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการโรงเรียนและครู ตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการโรงเรียนและครูในโรงเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 128 คน โดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสุ่มของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis of Varaince)
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามขอบข่ายของการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จำแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการโรงเรียนและครู โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ พบว่า
สถานภาพ เพศ มีความเห็นต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สถานภาพ ตำแหน่งหน้าที่ มีความเห็นต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สถานภาพ ระดับการศึกษา มีความเห็นต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ส่วนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร คือ
หลักนิติธรรม ควรพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ควรมีมาตรการลงโทษผู้ที่ทำผิดวินัย และปูนบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำความดี
หลักคุณธรรม ควรจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรปีละ1 ครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักที่จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
หลักความโปร่งใส ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ
หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารและครูควรกล้ารับผิดชอบผลการกระทำของตนเอง
หลักการมีส่วนร่วม ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ วางแผนและร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจัง
หลักความคุ้มค่า ควรใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยึดความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :