<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ชื่อผู้ทำโครงงาน อนุรัตน์ อำพรวิชัย
สถาบันการศึกษา ผ่องพลอยอนุสรณ์
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการ การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย นางอนุรัตน์ อำพรวิชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และเพื่อเปรียบเทียบความเห็นต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จำแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการโรงเรียนและครู ตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการโรงเรียนและครูในโรงเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 128 คน โดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสุ่มของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis of Varaince) ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามขอบข่ายของการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จำแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการโรงเรียนและครู โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ พบว่า สถานภาพ เพศ มีความเห็นต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สถานภาพ ตำแหน่งหน้าที่ มีความเห็นต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สถานภาพ ระดับการศึกษา มีความเห็นต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร คือ หลักนิติธรรม ควรพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ควรมีมาตรการลงโทษผู้ที่ทำผิดวินัย และปูนบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำความดี หลักคุณธรรม ควรจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรปีละ1 ครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักที่จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใส ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารและครูควรกล้ารับผิดชอบผลการกระทำของตนเอง หลักการมีส่วนร่วม ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ วางแผนและร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจัง หลักความคุ้มค่า ควรใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยึดความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF