<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายมานิท จันทร์โสภา
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ. ผู้ศึกษา นายมานิท จันทร์โสภา ปีการศึกษา 2554 บทสรุปย่อ การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต และความพึงพอใจ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 155 คนผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 155 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน จำนวน 9 คน และครูจำนวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกมาแบบเจาะจงเป็นกลุ่ม (Group Purposive Selection) ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ซึ่งดำเนินการประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต และความพึงพอใจของโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบประเมินบริบท 2) แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้น 3) แบบประเมินกระบวนการ 4) แบบประเมินผลผลิตด้านประสิทธิภาพ 5) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม แยกเป็น 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 5.1 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโดยนักเรียน ฉบับที่ 5.2 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโดยครูประจำชั้น ฉบับที่ 5.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโดยผู้ปกครอง 6) แบบประเมินผลผลิตตามผลการดำเนิน งานทั้ง 9 กิจกรรม และ 7) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.90, 0.85, 0.91, 0.89, 0.87 และ 0.81 ตามลำดับ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู ดำเนินการโดยผู้ประเมินจากผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ดำเนินการโดยมอบหมายให้ครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบบประเมินที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) แบบประเมินที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้วิธีแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ทั้งในรายข้อและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์ แบบประเมินส่วนที่เป็นคำถามปลายเปิด การสัมภาษณ์กลุ่ม วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการประเมิน พบว่า 1) ผลการประเมินบริบท พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ( = 4.57, S.D. = 0.58) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( = 3.51) 2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ( = 3.00, S.D. = 0.58) 3) ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมเห็นด้วย อยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ( = 3.94, S.D. = 0.79) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( = 3.51) 4) ผลการประเมินผลผลิต พบว่า (1) ผลผลิตด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงาน พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ( = 3.93, S.D. = 0.80 (2) ผลผลิตด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับผล การประเมินยืนยันตรงกันว่ามีคุณธรรม จริยธรรม จากทั้ง 3 แหล่งข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 84.51 (3) ผลผลิตตามการดำเนินงานทั้ง 9 กิจกรรม พบว่า นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ( = 4.29, S.D. = 0.66) 5) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน ( = 4.01, S.D. = 1.26) ทั้งครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียน รู้สึกพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานทั้งในแง่ความคุ้มค่าของผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับความพยายามที่ทุ่มเทไป รวมทั้งมีความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับคือผู้เข้าร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพึงพอใจเมื่อรับรู้ว่าโรงเรียนจะดำเนินโครงการต่อไปในปีการศึกษาหน้า
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1