ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม วิชาคณิตสาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 เอกนาม
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นางสุทธิดา เขาน้อย
สถาบันการศึกษา
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา
ฟิสิกส์
บทคัดย่อ
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม วิชาคณิตสาสตร์ เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวนทั้งหมด 10 ดังนี้ เล่มที่ 1 เอกนาม เล่มที่ 2 การบวกเอกนาม เล่มที่ 3 การลบเอกนาม เล่มที่ 4 พหุนาม เล่มที่ 5 การบวกพหุนาม เล่มที่ 6 การลบพหุนาม เล่มที่ 7 การคูณเอกนามกับเอกนาม เล่มที่ 8 การคูณเอกนามกับพหุนาม เล่มที่ 9 การหารเอกนามด้วยเอกนาม เล่มที่ 10 การหารพหุนามด้วยเอกนาม
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF