<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม วิชาคณิตสาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 เอกนาม
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสุทธิดา เขาน้อย
สถาบันการศึกษา เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม วิชาคณิตสาสตร์ เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวนทั้งหมด 10 ดังนี้ เล่มที่ 1 เอกนาม เล่มที่ 2 การบวกเอกนาม เล่มที่ 3 การลบเอกนาม เล่มที่ 4 พหุนาม เล่มที่ 5 การบวกพหุนาม เล่มที่ 6 การลบพหุนาม เล่มที่ 7 การคูณเอกนามกับเอกนาม เล่มที่ 8 การคูณเอกนามกับพหุนาม เล่มที่ 9 การหารเอกนามด้วยเอกนาม เล่มที่ 10 การหารพหุนามด้วยเอกนาม
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1