<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานผลการใช้ชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ทำโครงงาน เมตตา บัวแย้ม
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย : รายงานผลการใช้ชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้วิจัย : เมตตา บัวแย้ม สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีที่ทำการวิจัย : 2553 บทคัดย่อ การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้ชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน บ้านแกใหม่นิคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จากที่ผู้วิจัยได้นำแผนการจัดการเรียนรู้ และชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข ไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงได้นำไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 15 คน โดยทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข จำนวน 10 ข้อ ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนสำเร็จรูปจนครบ 12 เล่ม จึงทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิตพิชิตความสุขชุดเดิมแต่มีการสลับตัวเลือกและข้อคำถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 90.93 / 94.11 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 13.00 คิดเป็นร้อยละ 52.00 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 22.27 คิดเป็นร้อยละ 89.07
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF