เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานผลการใช้ชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ทำ
เมตตา บัวแย้ม
ชื่อตำแหน่ง
ครู
จังหวัด
พะเยา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
ปี
2553
บทคัดย่อ
ชื่องานวิจัย : รายงานผลการใช้ชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย : เมตตา บัวแย้ม
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ปีที่ทำการวิจัย : 2553

บทคัดย่อ

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้ชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน บ้านแกใหม่นิคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จากที่ผู้วิจัยได้นำแผนการจัดการเรียนรู้ และชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข ไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงได้นำไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 15 คน โดยทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข จำนวน 10 ข้อ ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนสำเร็จรูปจนครบ 12 เล่ม จึงทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิตพิชิตความสุขชุดเดิมแต่มีการสลับตัวเลือกและข้อคำถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 90.93 / 94.11
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดการสอนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจในชีวิต พิชิตความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 13.00 คิดเป็นร้อยละ 52.00 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 22.27 คิดเป็นร้อยละ 89.07
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :