เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อผู้ทำ
นายสุวิทย์ เหลืองทอง
ชื่อตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
จังหวัด
เชียงใหม่
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2554
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กรณีศึกษา:โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รายงาน นายสุวิทย์ เหลืองทอง (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา )

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559) ได้กำหนดยุทธ
ศาสตร์ ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกี่ยวกับด้านการศึกษาไว้ใน ข้อ ที่ 4.5.2 “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน “ โดยมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระบวนการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ และมีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากลด้วย
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขปรับปรุง(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2545 มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และโรงเรียนซึ่งจัดได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพที่จะแข่งขันในเวทีโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในเวทีโลกได้

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ขนาดกลาง จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 703 คน แยกเป็นนักเรียนมัธยมศึกตอนต้น จำนวน 211 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 498 คน ในปีการศึกษา 2255 ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ซึ่งเป็นองค์มหาชน ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก แต่ในมาตรฐานที่ 5 ด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 จากหน่วยงานต้นสังกัด คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) ในรายวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีคะแนนในระดับต่ำ
จากผลการประเมินดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดนำผลการประเมินดังกล่าวมาศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดเคราะห์ของของผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 5 และประเมินความพึงพอใจในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อันจะนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ตลอดจนเพื่อเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
3.1 เพื่อดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
3.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้มีที่ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ขอบเขตของการรายงาน
ขอบเขตด้านประชากร / กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มจากประชากร คือ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 1 คน , หัวหน้าระดับชั้นจำนวน 6 คน , ครูที่ปรึกษา จำนวน 12 คน , หัวหน้าระดับ 6 คน, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน , คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 63 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรการสุ่มตัวอย่างของ yamanne,1973:735 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มจากประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 211 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 154 คน รวมทั้งสิ้น 365 คน โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรการสุ่มตัวอย่างของ yamanne,1973:735 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (บุญธรรม, 2540:70)

Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :