<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายทวุธ วงค์วงค์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อ.แม่สะเรียง
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา : ทวุธ วงค์วงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีที่ศึกษา 2554 บทคัดย่อ การศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากได้รับการสอนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อำเภอแม่สะเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการและการแก้สมการแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 11 ชุด คู่มือการใช้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการและการแก้สมการ แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมสอดคล้องในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.10 / 77.62 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75 / 75 ที่ตั้งไว้ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 16.96 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 33.92 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF