<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำโครงงาน ว่าที่ร้อยตรีบัณฑูร อยู่ยง
สถาบันการศึกษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้สนการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ จำนวน 10 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ จำนวน 40 ข้อ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า 1. แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 75.78/75.97 2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2008-01-01
Download ไฟล์ PDF