<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เรื่อง การมีวินัยต่อตนเองและหมู่คณะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2554 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางจำปา นิราศภัย
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เรื่อง การมีวินัยต่อตนเองและหมู่คณะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2554 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ผู้วิจัย นางจำปา นิราศภัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการ สังกัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีที่พิมพ์ 2555 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เรื่องการมีวินัยต่อตนเองและหมู่คณะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2554 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เรื่อง การมีวินัยต่อตนเองและหมู่คณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เรื่อง การมีวินัยต่อตนเองและหมู่คณะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติก่อนและหลังเรียนในด้านความรู้ (3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง การมีวินัย ต่อตนเองและหมู่คณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ (4) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่มีต่อ การเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง การมีวินัยต่อตนเองและหมู่คณะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 32 คน ปีการศึกษา 2554 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การออกแบบการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้กับนักเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ( 1) แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย 14 แผน( 2) ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง การมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น จำนวน 8 ชุด ( 3) เครื่องมือประเมินผลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะปฏิบัติ แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Window และ Microsoft Office Excel ในการคำนวณ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติค่าที (t-test) และค่าดัชนีประสิทธิผล การศึกษาค้นคว้าสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง การมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น สรุปได้ดังนี้ 1.1 ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 35.19 อยู่ในระดับดี มีนักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ร้อยละ 100 1.2 ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 222.97 อยู่ในระดับดีมาก นักเรียนมีทักษะปฏิบัติ ระดับดีมาก ร้อยละ88.48 1.3 ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 176.88 อยู่ในระดับดีมาก นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก ร้อยละ100 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ด้านความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ด้านความรู้ทั้ง 6 ชุดฝึกก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง การมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 90.86/87.97 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกปฏิบัติ มีค่าเท่ากับ 0.7620 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.20 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนที่เรียนกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี เรื่อง การมีวินัยต่อตนเอง โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ โดยภาพรวม ระดับมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF