<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ป.6
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายทองคำ ปัญญา
สถาบันการศึกษา บ้านขี้เหล็ก
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยงาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผู้จัดทำ ทองคำ ปัญญา ปีการศึกษา 2554 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อำเภอเนินสง่า ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อำเภอเนินสง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้น จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.59 ถึง 0.73 ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36 ถึง 0.64 และค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test ผลการศึกษาพบว่า 1. แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.35/84.26 เป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อำเภอเนินสง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พบว่า นักเรียนทำคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.56 และ ทำการทดสอบหลังเรียน(Post-test) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.26 แสดงว่า ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF