<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ร่างกาย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสุรศักดิ์ เสนาะวาที
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านทับลาน
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ร่างกาย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ร่างกาย ใส่ใจสุขภาพ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ร่างกาย ใส่ใจสุขภาพ และ 4) ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ร่างกาย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน บ้านทับลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ที่กำลังศึกษา อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 28 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ร่างกาย ใส่ใจสุขภาพ จำนวน 7 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test for dependent samples) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1. บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ร่างกาย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.01/82.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ร่างกาย ใส่ใจสุขภาพ มีค่าเท่ากับ 0.6853 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 68.53 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ร่างกาย ใส่ใจสุขภาพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59)
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF