เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
ผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ชื่อผู้ทำ
นางสุธารัตน์วัฒนเดช
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
รางวัลที่ได้รับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรียนรู้แบบบูรณาการ
ปี
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านทักษะการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามจำนวน 1 ห้องเรียน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) คู่มือครู 1 เล่ม 2) แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านทักษะการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 ข้อ จำนวน 2 ฉบับ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.30/83.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.66 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.03 แสดงว่าแบบฝึกทักษะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนทางด้านบวก
3. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :