<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ ผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสุธารัตน์วัฒนเดช
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
โครงงานได้รับราวัล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรียนรู้แบบบูรณาการ
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านทักษะการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามจำนวน 1 ห้องเรียน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) คู่มือครู 1 เล่ม 2) แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านทักษะการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 ข้อ จำนวน 2 ฉบับ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.30/83.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.66 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.03 แสดงว่าแบบฝึกทักษะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนทางด้านบวก 3. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF