<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายเดชา คิดกล้า
สถาบันการศึกษา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการ (2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการ (3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการ และ (4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิ่งเช็ครอบ กิจกรรม “หนึ่งคน หนึ่งประเภทกีฬา สู่ความเป็นเลิศ” และ กิจกรรมกีฬาวอลเล่ย์บอล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการจากห้องต่าง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครู และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ที่เป็นกลุ่มประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลในการดำเนินงาน ผู้รายงานได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวความคิด ทฤษฎี ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ สร้างเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ให้คำแนะนำ เสนอแนะและตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้ค่า IOC ประกอบด้วย (1) แบบประเมินเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของโครงการ (2) แบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนโครงการ (3) แบบประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ (4) แบบประเมินระดับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ (5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับการแปลความหมายเพื่อหาค่าระดับการประเมิน 5 ระดับ จากการดำเนินการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ พบว่า (1) ผลการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.75) (2) ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนโครงการ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( = 4.48) (3) ผลการประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3.1) ระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.30) (3.2) ระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมพบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.14) (3.3) ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) (4) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้านพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนก่อนและหลังการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมพบว่า ก่อนการดำเนินการนักเรียนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายอยู่ในระดับมาก ( = 3.53) ส่วนหลังการดำเนินการนักเรียนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายอยู่ในระดับมาก ( = 4.41) และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการพัฒนา พบว่าหลังการพัฒนานักเรียนมีร่างกายสมส่วนและสมรรถภาพทุกด้านดีขึ้น
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2007-01-01
Download ไฟล์ PDF