เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้ทำ
นายเดชา คิดกล้า
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
จังหวัด
สุรินทร์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
ปี
2550
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการ (2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการ
(3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการ และ
(4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิ่งเช็ครอบ กิจกรรม “หนึ่งคน หนึ่งประเภทกีฬา สู่ความเป็นเลิศ” และ กิจกรรมกีฬาวอลเล่ย์บอล

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการจากห้องต่าง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครู และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ที่เป็นกลุ่มประชากร

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลในการดำเนินงาน ผู้รายงานได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวความคิด ทฤษฎี ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ สร้างเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ให้คำแนะนำ เสนอแนะและตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้ค่า IOC ประกอบด้วย
(1) แบบประเมินเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของโครงการ
(2) แบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนโครงการ
(3) แบบประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
(4) แบบประเมินระดับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ
(5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับการแปลความหมายเพื่อหาค่าระดับการประเมิน 5 ระดับ
จากการดำเนินการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ พบว่า
(1) ผลการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.75)
(2) ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนโครงการ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( = 4.48)
(3) ผลการประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(3.1) ระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.30)
(3.2) ระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมพบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.14)
(3.3) ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.06)
(4) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้านพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนก่อนและหลังการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมพบว่า ก่อนการดำเนินการนักเรียนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายอยู่ในระดับมาก ( = 3.53) ส่วนหลังการดำเนินการนักเรียนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายอยู่ในระดับมาก ( = 4.41) และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการพัฒนา พบว่าหลังการพัฒนานักเรียนมีร่างกายสมส่วนและสมรรถภาพทุกด้านดีขึ้น


Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :