<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาแบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางณัฐธนพร โพธิ์พึ่ง
สถาบันการศึกษา ร.ร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาแบบประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดในการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ มาเป็นกรอบแนวคิดแล้วทำการ สนทนากลุ่ม กลุ่มครู นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อสร้าง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/4 จำนวน 80 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมินในด้านความตรงและความเที่ยง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. แบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ มี 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การประเมินทักษะการอ่าน ตัวบ่งชี้ คือ ความคล่องในการอ่าน ความเข้าใจในการอ่าน วิธีการอ่านสาร การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัวบ่งชี้ คือ วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์หลักการ 2. คุณภาพของแบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ พบว่า 2.1.แบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ มีความตรงเชิงเนื้อหา ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้กับทักษะที่ประเมินและระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนกับตัวบ่งชี้มีค่าเท่ากับ 0.83 - 1.00 มีความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ ที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการประเมินทั้ง 2 ทักษะ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 มีความตรงเชิงจำแนก จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่มีทักษะทางการเรียนสูงและต่ำ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.01 และมีความตรงเชิงโครงสร้างที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 2.2.แบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ มีความเที่ยงแบบความสอดคล้องระหว่าง ผู้ประเมิน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และมีความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .820 - .946
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF