เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ทำ
นางณัฐธนพร โพธิ์พึ่ง
ชื่อโรงเรียน
ร.ร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จังหวัด
นครสวรรค์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2552
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างและพัฒนาแบบประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โดยใช้แนวคิดในการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ มาเป็นกรอบแนวคิดแล้วทำการ สนทนากลุ่ม
กลุ่มครู นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อสร้าง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/4 จำนวน 80 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมินในด้านความตรงและความเที่ยง
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1. แบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
มี 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การประเมินทักษะการอ่าน ตัวบ่งชี้ คือ
ความคล่องในการอ่าน ความเข้าใจในการอ่าน วิธีการอ่านสาร การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
ตัวบ่งชี้ คือ วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์หลักการ2. คุณภาพของแบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
พบว่า2.1.แบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ มีความตรงเชิงเนื้อหา ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้กับทักษะที่ประเมินและระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนกับตัวบ่งชี้มีค่าเท่ากับ 0.83 - 1.00 มีความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์
ที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการประเมินทั้ง 2 ทักษะ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 มีความตรงเชิงจำแนก จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่มีทักษะทางการเรียนสูงและต่ำ
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.01 และมีความตรงเชิงโครงสร้างที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน2.2.แบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
มีความเที่ยงแบบความสอดคล้องระหว่าง ผู้ประเมิน
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และมีความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .820 - .946


Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :