เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ทำ
นางหนึ่งฤทัย โพธิ์พา
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
บ้านคลองช้าง
จังหวัด
พิษณุโลก
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2554
บทคัดย่อ
ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้รายงาน : หนึ่งฤทัย โพธิ์พา
ปีการศึกษา : 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึก รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านคลองช้าง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ชุดที่ 2 การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ล และชุดที่ 3 การอ่านออกเสียง คำควบกล้ำ ว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนโดยใช้แบบฝึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 87.98/86.29 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 จากคะแนนเต็ม 5
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :