<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางหนึ่งฤทัย โพธิ์พา
สถาบันการศึกษา บ้านคลองช้าง
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้รายงาน : หนึ่งฤทัย โพธิ์พา ปีการศึกษา : 2554 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึก รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านคลองช้าง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ชุดที่ 2 การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ล และชุดที่ 3 การอ่านออกเสียง คำควบกล้ำ ว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนโดยใช้แบบฝึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลการศึกษาพบว่า 1. แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 87.98/86.29 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 จากคะแนนเต็ม 5
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF