<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ หลักการเกษตรอินทรีย์
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสุพจน์ เชี่ยวชลวิชญ์
สถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ หนังสือเรียนสาระทักษะการประกอบอาชีพ รายวิชา หลักการเกษตรอินทรีย์ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดพิมพ์โดยบริษัทไผ่ มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อปี 2555 มีจำนวน 206 หน้า หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและการรายงานของหน่วยราชการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพื่อใช้เป็นเอกสารเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนและผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย 8 บท คือ บทที่ 1ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ มีข้อมูลตนเอง สังคมและวิชาการ มีตัวอย่างประกอบให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนมากขึ้น บทที่ 2 ปัญหาการเกษตร มีต้นทุนการผลิตสูง สุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม การพึ่งพาปัจจัยภายนอก บทที่ 3 ความหมายและความสำคัญของหลักเกษตรอินทรีย์ มี 4 เรื่อง คือความหมายของเกษตรอินทรีย์ ความสำคัญของการเกษตรอินทรีย์ หลักการเกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์แมลงที่มีประโยชน์ บทที่ 4 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ บทที่ 5 การเจริญเติบโตของพืช บทที่ 6 ธรรมชาติของดิน บทที่ 7 การปรับปรุงดินโดยใช้สารอินทรีย์ บทที่ 8 การปลูกพืชและการดูแลรักษาเกษตรอินทรีย์ ในหนังสือเล่มนี้มีแบบทดสอบที่ 1 แบบทดสอบที่ 8 พร้อมเฉลยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีบรรณานุกรมท้ายเล่มให้นักศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เพิ่มเติมจำนวน 32 รายการ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การเสนอแนวคิดจากตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่เผยแพร่เรื่องเกษตรอินทรีย์ เช่น วารสาร เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์การประกอบอาชีพเกษตรต่อไป
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2