เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
หลักการเกษตรอินทรีย์
ชื่อผู้ทำ
นายสุพจน์ เชี่ยวชลวิชญ์
ชื่อตำแหน่ง
ครู คศ.4
ชื่อโรงเรียน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปี
2555
บทคัดย่อ
หนังสือเรียนสาระทักษะการประกอบอาชีพ รายวิชา หลักการเกษตรอินทรีย์ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดพิมพ์โดยบริษัทไผ่ มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อปี 2555 มีจำนวน 206 หน้า หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและการรายงานของหน่วยราชการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพื่อใช้เป็นเอกสารเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนและผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย 8 บท คือ บทที่ 1ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ มีข้อมูลตนเอง สังคมและวิชาการ มีตัวอย่างประกอบให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนมากขึ้น บทที่ 2 ปัญหาการเกษตร มีต้นทุนการผลิตสูง สุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม การพึ่งพาปัจจัยภายนอก บทที่ 3 ความหมายและความสำคัญของหลักเกษตรอินทรีย์ มี 4 เรื่อง คือความหมายของเกษตรอินทรีย์ ความสำคัญของการเกษตรอินทรีย์ หลักการเกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์แมลงที่มีประโยชน์ บทที่ 4 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ บทที่ 5 การเจริญเติบโตของพืช บทที่ 6 ธรรมชาติของดิน บทที่ 7 การปรับปรุงดินโดยใช้สารอินทรีย์ บทที่ 8 การปลูกพืชและการดูแลรักษาเกษตรอินทรีย์ ในหนังสือเล่มนี้มีแบบทดสอบที่ 1 แบบทดสอบที่ 8 พร้อมเฉลยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีบรรณานุกรมท้ายเล่มให้นักศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เพิ่มเติมจำนวน 32 รายการ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การเสนอแนวคิดจากตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่เผยแพร่เรื่องเกษตรอินทรีย์ เช่น วารสาร เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์การประกอบอาชีพเกษตรต่อไป
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :